Bekijk desktop versie

Wie zijn wij?

Bij The Coffee Factory B.V. maken we graag plezier. Koffie is nou eenmaal een hartstikke leuk product! Niet voor niets dat we zijn ontstaan uit hobby, nieuwsgierigheid en een niet aflatende interesse in alles dat met koffie te maken heeft. Opgericht in 2002 en sindsdien zeer succesvol met merken als JURA, Bravilor, Quick Mill, Rocket en ons...

Lees verder

Beleef de nieuwe

JURA Z10 nieuw

Vraag nu een proefplaatsing aan!

Krachtpatser op de zaak

Disclaimer

Disclaimer
Op het gebruik van onze website www.coffeefactory.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. 

Gebruik van informatie
Wij streven ernaar om op onze website juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat The Coffee Factory B.V. niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. The Coffee Factory B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen The Coffee Factory B.V. en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
The Coffee Factory B.V. garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met The Coffee Factory B.V. te corresponderen, accepteert u dit risico. 

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. The Coffee Factory B.V. heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. The Coffee Factory B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. 

Intellectueel eigendom
Alle publicaties van The Coffee Factory B.V. zijn onderhevig aan auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook vermenigvuldigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat The Coffee Factory B.V. daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 


Veiligheid & privacy

PRIVACY STATEMENT THE COFFEE FACTORY B.V. 


Algemeen
The Coffee Factory respecteert uw persoonsgegevens en deze worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Via haar website/webwinkel alsmede onder verwijzing naar de algemene voorwaarden van The Coffee Factory  waaronder bepalingen over levering, betaling e.d. worden uw persoonsgegevens verwerkt. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Met deze privacy statement wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens The Coffee Factory verwerkt. 

Verwerking persoonsgegevens
The Coffee Factory is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens. 

Onze contactgegevens zijn:

The Coffee Factory B.V.
Hoogstad 251
3131 KX Vlaardingen
www.coffeefactory.nl
info@coffeefactory.nl
010-248 93 30
Inschrijfnummer KvK: 24345100
BTW-nummer: NL810948278B01


Doel verwerking persoonsgegevens
The Coffee Factory verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

- uitvoering geven aan een met u gesloten overeenkomst middels opdrachtbevestiging
Registreren van een account met daaraan gekoppeld klantnummer
Registreren, uitvoeren en leveren van een order en/of dienstverlening
Retourneren van geleverde goederen
innen van facturen
advisering 
verzenden van nieuwsbrieven en/of reclamefolders
marketing- en communicatie activiteiten
verbeteren van de website en het aanbod en producten af te stemmen op uw voorkeuren
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
The Coffee Factory verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van haar website en/of dienstverlening:
NAW- gegevens
Factuuradres
Leveringsadres
E-mailadres
Telefoonnummer
Betalingsgegevens
IP-adres

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt The Coffee Factory omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de uitvoering van de  overeenkomst zijn verkregen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
The Coffee Factory verwerkt de hierboven genoemde gegevens uitsluitend op basis van hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
-        wettelijke verplichting
uitvoering van een overeenkomst
verkregen toestemming van betrokkene(n)Delen van persoonsgegevens met derden
The Coffee Factory deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor haar dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het inschakelen van distributiepartners, verwerker van betalingsgegevens, IT-leverancier e.d.

Daarnaast kan The Coffee Factory persoonsgegevens verstrekken aan een met openbaar gezag beklede instantie zoals bijvoorbeeld justitie, belastingdienst, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van The Coffee Factory uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.


Beveiliging persoonsgegevens
The Coffee Factory hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. 
 
Het betalen van uw bestelling gaat altijd via een beveiligde betaalomgeving. Het koppelen van uw betaling aan uw bestelling gebeurt via een beveiligde omgeving. Bij een creditcardbetaling stuurt The Coffee Factory uw gegevens vanuit de beveiligde betaalomgeving direct naar de betalingsverwerkers.


In het geval The Coffee Factory gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal  The Coffee Factory in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.
Bewaartermijnen
The Coffee Factory bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Persoonsgegevens die voortvloeien uit een fiscale bewaarplicht, zoals debiteuren- crediteurenadministratie worden door The Coffee Factory 7 jaar bewaard.


Privacy rechten 
Ten aanzien van het gebruik van uw persoonsgegevens door The Coffee Factory heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft het recht om eerder gegeven toestemming tot gebruik van uw persoonsgegevens door The Coffee Factory in te trekken en heeft u het recht tot overdraagbaarheid van de gegevens.

Een verzoek tot bovenstaande kunt  sturen via onderstaande contactgegevens. 
U ontvangt binnen vier weken nader bericht van ons.
info@coffeefactyory.nl ter attentie van de heer R. Hagestein

Teneinde zeker te weten dat The Coffee Factory op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. The Coffee Factory neemt uitsluitend verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

The Coffee Factory wil u tevens wijzen dat u het recht heeft om een klacht over het verwerken van persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Social Media
Op de website van The Coffee Factory zijn buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. The Coffee Factory houdt geen toezicht en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van media is dus voor uw eigen risico. Aanpassing Privacy Statement
The Coffee Factory heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van The Coffee Factory gepubliceerd, www.coffeefactory.nl


Vragen en Contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met De heer R. Hagestein, r.hagestein@coffeefactory.nl of via 010-248 93 30

Dit privacy statement is op 1 september 2019 vastgesteld.


Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies voor Advertenties en Social Media. Bekijk wat wij gebruiken als we de cookie plaatsen op onze cookie statement pagina.

Als je niet wil dat jouw internetgedrag voor deze doeleinden gebruikt wordt, wijzig dan de Cookie-instellingen.

Instellingen aanpassen